New Nation

Cylchgrawn Nova Cambria yw New Nation

Bydd aelodau Plaid Cymru’n derbyn New Nation fel rhan o’u pecyn aelodaeth. I ymuno â’r Blaid ewch at : https://www.ymuno.plaid.cymru

Eglurwyd cenhadaeth New Nation fel a ganlyn yn erthygl Olygyddol y rhifyn cyntaf - a gyhoeddwyd yn ystod Gwanwyn 2019:

Tanysgrifiwch

Os yr ydych eisiau tanysgrifio i New Nation cwblhewch y ffurflen ymateb yma.

Mae adnewyddiad yn hanfodol ar gyfer democratiaeth Gymreig

Mae lansiad a theitl y cylchgrawn hwn yn ddatganiad o’r angen dybryd am adnewyddiad yn ein gwlad. Am ganrif mae Cymru wedi bod yn gaeth i un blaid. Ac yn yr ugain mlynedd ers dyfodiad datganoli democrataidd, dim ond un blaid sydd wedi bod mewn grym, a liniarwyd yn unig am ddau gyfnod o wleidyddiaeth clymblaid, ond gyda’r un blaid yn arwain y ffordd yn y bartneriaeth. Mae’n rhaid cael dewis a phosibilrwydd o newid; fel arall bydd ein cyw sefydliadau gwleidyddol yn gwywo. Os daw pobl Cymru i feddwl mai dim ond un canlyniad sy’n bodoli pa ffordd bynnag y maent yn pleidleisio mewn etholiadau Seneddol, yna bydd democratiaeth yn ei hanfod yn cael ei danseilio.

Mae yna ganlyniadau economaidd hefyd oherwydd mae Cymru’n symud tuag yn ôl. Y ffigurau diweddaraf am incwm y pen yng Nghymru mewn cymhariaeth â chyfartaledd y DG yw 72.5 y cant. Ugain mlynedd yn ôl roedd yn 75 y cant. Mae Llafur wedi sugno’r ocsigen allan o’r ymdrechion i adnewyddu bywyd yng Nghymru. Nid sosialaeth ddemocrataidd na hyd yn oed ddemocratiaeth sosialaidd sydd wedi bod yn rheoli’n bywydau. Yn hytrach mae wedi bod yn glogyn o gyffredinedd cynnes sydd wedi bod yn diffodd unrhyw sbarc o unigolyddiaeth a chreadigrwydd. Mewn rhai ffyrdd mae cyflwr Llafur Cymru yn y sefyllfa waethaf posibl, math o reoli gwan sy’n gymysgedd o awdurdod hen ffasiwn a rheolaeth annigonol.

Gwaethaf oll, ochr yn ochr â hyn mae yna feddylfryd fegera nad yw’n gweld ymhellach na Chymru ddibynnol am byth ar gardod a rhoddion o San Steffan. I dorri drwy’r diwylliant tangyflawni, hunanfodlon anuchelgeisiol hyn, mae angen syniadau newydd ffres. Mae angen dadl sy’n edrych tuag allan, sy’n ansectyddol a thrawsbleidiol.

Cyhoeddir New Nation gan Nova Cambria, melin drafod a sefydlwyd yn ddiweddar.

Er bod Nova Cambria, yn sicr, yn cefnogi’r Chwith a’r Blaid, mae wedi ei greu’n fwriadol fel sefydliad awtonomaidd i’w alluogi i ymgysylltu ag ystod eang o safbwyntiau gwleidyddol ledled Cymru a thu hwnt. Caiff hyn ei adlewyrchu yn ei gynnwys a’r rhai sy’n cyfrannu iddo. I’r Blaid, bydd Nova Cambria’n gyfaill beirniadol.

Mae lansio New Nation hefyd yn ymgais fwriadol i chwistrellu mwy o gadernid deallusol i ymdrechion Plaid ei hunan i gynorthwyo adnewyddiad. I ennill etholiadau mae angen i bleidiau ddatblygu’r polisïau gorau a mwyaf arloesol. Cafodd hyn ei amlygu yn hanes Plaid Cymru. Roedd ymddangosiad y New Nation Group a dan arweiniad Emrys Roberts yn y 1960au cynnar yn rhan hanfodol o gefndir y cynnydd yn y bleidlais yn isetholiadau’r cymoedd nes ymlaen yn y ddegawd, trobwynt yn y Rhondda yn 1967 a Chaerffili yn 1968.

Paratodd cyhoeddiad Plaid’s Nation Plan 1970, a ysgrifennwyd gan Phil Williams, Dafydd Wigley ac eraill, y llwyfan ar gyfer cynnydd y blaid yn y 1970au. Yn y 1980au hyrwyddwyd perthnasedd y blaid yn ystod streic y glowyr gan grŵp a ddaeth ynghyd o gwmpas Gwyn Alf Williams a’r cylchgrawn Radical Wales. Yn y 1990au, o dan arweiniad Cynog Dafis, croesawodd Plaid y mudiad Gwyrdd. Fel canlyniad ffurfiwyd y cefndir ar gyfer llwyddiant y blaid yn yr etholiad cyntaf i’r Senedd yn 1999 drwy ddangos mai datganoli oedd yr allwedd ar gyfer ymladd y newid yn yr hinsawdd yn ogystal â hybu democratiaeth o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Y neges a gyfleir gan yr hanes hwn yw y bydd syniadau newydd a dulliau newydd o feddwl yn hollbwysig ar gyfer darparu sylfaen i’r Blaid ffurfio llywodraeth yn dilyn etholiad 2021. A dyna fydd cyfraniad New Nation.